Natuur

Natuurwerkdag vrijwilligers met Staatsbosbeheer Leersumse Veld

1024 589 Marc
Fantastisch om te zien hoe we met een groep van 40 vrijwilligers van MTB Utrechtse Heuvelrug een steentje bijdragen aan het behoud van de prachtige heide van het Leersumse Veld.
Door het verwijderen van opkomende jonge boompjes en struiken op de heide, krijgen dieren zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis, hazelworm en de nachtzwaluw meer ruimte om te bewegen in het Leersumse Veld. Het onderhoud draagt bij aan de ontwikkeling van de heide en zorgt voor waardevolle open plekken in de ‘wandelende’ bosrand. Hierdoor neemt de biodiversiteit verder toe en blijft deze prachtige natuur behouden.
Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor het behoud van deze bijzondere natuur!
(filmcredits: emielelgersma.nl)

Renovatie Poel Leemkuil Rhenen

1024 855 Marc

De Leemkuil is een kleine poel die ter hoogte van de Wokkel (parkeerplaats aan de Autoweg Rhenen) net naast de mountainbikeroute Rhenen ligt. De poel is een belangrijke habitat voor reptielen en amfibieën.
Vanuit de opbrengsten van het mtb-vignet hebben we een bijdrage geleverd aan het uitdiepen van de poel en aan het beleefbaar maken ervan voor het publiek door het plaatsen van bankjes en een picknicktafel. Je moet er beslist eens gaan kijken. Ga dan op éen van de bankjes zitten en laat de omgeving eens een minuut of 10 op je inwerken.
Het project is vandaag opgeleverd aan de beheerder en de boswachter in aanwezigheid van het college van B&W van Rhenen en de lokale en regionale pers.

#Boswijtje in Austerlitz

1024 1022 Marc

Bericht van Facebook #BOSWIJTJE

“ Vandaag superfijne hulp van enkele dorpsgenoten/leden van de MTB Utrechtse Heuvelrug. Ze kunnen niet alleen hard fietsen, maar ook flink spitten! Resultaat: een ruim 20 meter lange plantgeul waar binnenkort een vogelhaag in geplant kan worden. Bedankt mensen!”

Bescherming van ven op landgoed Dartheide

1024 576 Marc

Utrechts Landschap plaatst raster ter bescherming van kwetsbare heide en schaapskudde

Dartheide – Een nieuw geplaatst raster in natuurgebied Dartheide in Leersum moet schapen beschermen tegen loslopende honden. Het raster zorgt voor een veilig nachtverblijf voor de schapen die periodiek grazen in dit gebied. In Dartheide is gekozen voor begrazing met schapen om verbossing en verruiging tegen te gaan en de openheid en plantensamenstelling te behouden.

“Honden mogen in dit gebied niet loslopen, maar in het verleden is helaas gebleken dat niet iedereen zich aan die regel houdt. De herder kan ’s nachts zijn kudde binnen het raster zetten, waar honden niet doorheen kunnen. Er is bewust gekeken naar wat er nodig is om roofdieren buiten te houden en wild als reeën en dassen de toegang tot het ven zo min mogelijk te beperken. Mocht de wolf ooit in het gebied komen, zijn de schapen daartegen ook beschermd,” zegt Alex Westerman, boswachter bij Utrechts Landschap.

Kwetsbaar

Het raster biedt niet alleen bescherming aan schapen. Binnen het raster ligt ook een ven. De vegetatie in en om het ven is kwetsbaar. Bijzondere soorten als wolfsklauw en de kleine, vleesetende plant zonnedauw gedijen er nu goed. Libellen (bijvoorbeeld platbuiken en viervlekken) en amfibieën die er leven zijn afhankelijk van een specifieke waterkwaliteit en vegetatie om eitjes op af te zetten. Wanneer mensen of honden het ven betreden, wordt het water troebel en raakt het zuurstofgehalte verstoord. Via een overstapje kunnen wandelaars het pad langs het ven blijven volgen. Honden zijn binnen het raster niet toegestaan.

Donatie

Een donatie van MTB Utrechtse Heuvelrug maakte het mogelijk om het raster te bekostigen. Utrechts Landschap faciliteert verschillende mountainbikeroutes die over de Utrechtse Heuvelrug lopen en MTB Utrechtse Heuvelrug wilde op deze manier bijdragen aan natuurbehoud.

Over Utrechts Landschap

Utrechts Landschap beschermt natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. Er is dicht bij huis zoveel moois te vinden: weelderige bossen, uitgestrekte heidevelden, vogelrijke uiterwaarden en draaiende molens. Dat mag niet verdwijnen!
Sinds 1927 kopen we natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties. We beheren het en stellen het open voor publiek. Inmiddels hebben we ruim 5.600 hectare natuur, buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden veilig- en opengesteld.
Het werk van Utrechts Landschap is mogelijk dankzij de steun van 30.000 donateurs (Beschermers), 800 vrijwilligers en 70 bedrijfsvrienden. Wilt u meedoen of meegenieten? Kijk op www.utrechtslandschap.nl.

Bankje Eenzame Eik Amerongen

1024 1015 Marc

Op de Amerongse Berg staat De Eenzame Eik, het markante middelpunt van een sterrenbos. Rond de eik staat een aantal bankjes voor de moede reiziger om van het mooie uitzicht te genieren.  1 daarvan is door de stichting MTB Heuvelrug  gedoneerd.

Vlonderpad en fonkelnieuwe banken in De Vuursche

1024 768 Marc

Tekst integraal overgenomen uit het boswachtersblog van boswachter Corien

In boswachterij De Vuursche is De Stulp één van de mooiste plekken van de Utrechtse Heuvelrug. Het boswachterspad en de wandelroute Buiten in de Kuil voert je onder andere over de heide en langs het Pluismeer. Een deel van het pad bleek vaak te nat en daardoor onbegaanbaar. Vrijwilligers van Stichting MTB Heuvelrug hebben hier de handen uit de mouwen gestoken en samen met Staatsbosbeheer een prachtig vlonderpad aangelegd. Je kunt nu over een avontuurlijk en met hoge varens begroeid wandelpad met droge voeten het uitkijkpunt bij het Pluismeer bereiken. Bij dit uitkijkpunt staan twee fonkelnieuwe banken om even rustig van het uitzicht te kunnen genieten. De materialen voor dit vlonderpad en de 2 zitbankjes zijn geschonken door Stichting MTB Heuvelrug en aangeboden aan alle bezoekers van dit prachtige gebied.

Nieuwe heide akkers Leersumse Veld

1024 576 Marc

Tekst integraal overgenomen uit het boswachtersblog van boswachter Corien

Nieuwe heide akkers Leersumse Veld
Stikstofdepositie is een inmiddels wel bekend probleem, dit is echter niet van de laatste paar jaar maar speelt al decennia in navolging van de zure regen. Naast onze bossen zijn ook onze heidesystemen hierdoor (icm verdroging en verzuring) ernstig verstoord en ondergaan een massa extinctie onder planten en insecten. De paarse heide mist de typische heide plantengemeenschap inmiddels zodat heel veel insectensoorten zoals bijvoorbeeld heivlinder niet meer kunnen overleven en dus ook zijn verdwenen. De plaats van die verdwenen planten is overgenomen door soorten met een hogere stikstof tolerantie zoals struikheide, grassen en bramen. Hierdoor hebben andere planten vrijwel geen kans meer om nog te groeien. Om verzuring tegen te gaan kun je eigenlijk op arme zandgronden weinig anders meer dan proberen de bodem te verbeteren. Dit hebben we met hulp van de MTB-ers op het Leersumse Veld gedaan. Hier zijn een drietal heide akkertjes aangelegd waar voorafgaand de bodem is geanalyseerd in een bodemlab en verbetering toegepast in het veld. De bodemverbetering is niet alleen toegepast op de veldjes zelf maar ook ruim eromheen.

Heide is van oorsprong een landbouwsysteem, dus akkertjes passen heel goed op de heide. We hebben gekozen voor een combinatie van gewas dat kan blijven staan in de winter voor de vogels maar ook gewas dat bloeit om als nectarbron te dienen voor insecten. Daarnaast is in de rand een mengsel gezaaid van wilde akkerkruiden. Afgelopen seizoen hebben de akkers volop gebloeid en het heeft er gegonsd van de insecten. Hier hebben vogels zoals de klauwieren van geprofiteerd. Die waren veel te vinden bij de akkers. Reewild en hazen hebben zich het hele jaar tegoed gedaan aan deze aanvulling in hun steeds kariger wordende menu. Bovendien biedt het een extra schuilplek voor reeën. Ze slapen er graag overdag. Het is een succesvolle pilot geweest! En deze word voortgezet en beheerd door een lokale akkerbouwer.

Opschonen Salamanderweide, wandelend bos Ginkelduin en stilste plekje Huis te Maarn

1024 493 Marc

De tekst komt van het boswachtersblog de paardenfoto’s zijn van Pieter van Leeuwen

Salamanderweide en wandelend bos Ginkelduin
Deze heideterreinen, gelegen op de Amerongse Berg en in het Leersumse Veld hebben o.a. een zeer gunstige ligging voor warmte minnende planten en dieren en bijzondere broedvogels. Dieren die hier leven zijn bijvoorbeeld de zandhagedis, de levendbarende hagedis, de hazelworm en de nachtzwaluw. Door de vele opkomende jonge boompjes dreigde het leefgebied voor deze soorten verloren te gaan. Dankzij de inzet van ruim veertig mountainbikers uitgerust met handzagen en knipscharen zijn de ongewenste bomen en struiken verwijderd. Hierdoor kan de struikheide beter ontwikkelen, blijven er waardevolle open plekken in de ‘wandelende’ bosrand. Dit zorgt ervoor dat  de biodiversiteit wordt vergroot. De grote hoeveelheid aan bomen en struiken werden afgevoerd met een slee die werd voortgetrokken door paarden van “Paard  aan het Werk”. Voordeel hiervan is dat geen machines het terrein betreden en er geluidsarm wordt gewerkt. Bij Huis te Maarn is eenzelfde evenement geweest.

MTBUH levert bijdrage aankoop natuurterrein Zeist

1000 666 Marc

Hieronder de integrale tekst van de website van Utrechts Landschap (foto is ook van deze website)

Utrechts Landschap beschermt al 95 jaar natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. De stichting koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor de toekomst. Het verbinden van natuurgebieden tot een groter geheel is daarbij het streven.

Bijzonder bosgebied
Het Harlanterrein ligt midden in het Natuur Netwerk Nederland en vormt een bijzonder bosgebied. In de omgeving liggen bossen met uitsluitend grove den, terwijl Harlan bestaat uit een rijk gevarieerd halfopen loofbos met hazelaar, esdoorn, eik beuk, berk en meidoorn. Veel dieren doen zich tegoed aan het zaad en de bessen van deze bomen.

Proefdierlocatie
Tot 1998 was het Harlanterrein in gebruik als proefdierlocatie van TNO. Nadat het bedrijf daar vertrok en het terrein had doorverkocht, werden de gebouwen na een jaar leegstand in gebruik genomen door krakers. Die woonden daar totdat de provincie het gebied in 2010 aankocht in het kader van het project Hart van de Heuvelrug. Alle gebouwen werden gesloopt en de natuur kreeg de vrije hand. Ten behoeve van de daar voorkomende vleermuizen en ter compensatie van de sloop werd er een nieuwe vleermuistoren gebouwd.

Bloemrijke randen
De plekken waar voorheen verbouwing stond, zijn nu open. In de toekomst wil Utrechts Landschap op deze open plekken onder andere een akker met bloemrijke randen inzaaien. Zo’n akker vormt een belangrijke voedselbron voor insecten, knaagdieren en vogels en vergroot de biodiversiteit op dit deel van de heuvelrug.

Met deze overdracht van eigendom van Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap is dit project in het programma Hart van de Heuvelrug afgerond.

Cannondale sponsort natuur rond route Zeist

860 573 Marc

Op 29 juni is tijdens een feestelijk moment bekendgemaakt dat Cannondale Gouden Bedrijfsvriend wordt van Stichting Utrechts Landschap. Het bedrijf sponsort, geheel passend, vanaf nu de mountainbikeroute in Zeist in de vorm van een gift aan de natuur.

Hieronder de integrale tekst die je ook vindt op de site van Utrechts Landschap

MTB Cannondale
Aan de bestaande mountainbikeroute in Zeist is niets aangepast, behalve de naam. Vanaf 29 juni zal de MTB-route ‘Cannondale Mountainbikeroute Zeist’ heten. “Beide partijen zijn trots op dit duurzame partnerschap. Op deze manier hopen wij nog meer mensen te motiveren om op de fiets te stappen en van de Utrechtse natuur te genieten”, zegt Romy de Bruijn, marketingmanager van Cannondale.

Nu en in de toekomst
Hoofd Terreinbeheer van Utrechts Landschap Arjan van den Heuvel was aanwezig tijdens het officiële moment. “Veel mensen hebben onze natuurgebieden ontdekt via wandel- , mountainbike- en ruiterpaden. Daar zijn wij blij mee. Tegelijkertijd willen wij al deze vormen een plek in de natuur geven zonder de natuur daarmee te schaden. Mountainbiken is een groeiende sport. Utrechts Landschap wil dat deze sport een goede plek in de natuur krijgt. Wij zijn Cannondale dankbaar voor het adopteren van de MTB-route Zeist. Met het geld kan Utrechts Landschap de natuur rondom de MTB-route een extra impuls geven en goed onderhouden.

De MTB-route wordt onderhouden door honderden enthousiaste vrijwilligers van de Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug. Van den Heuvel, “Utrechts Landschap is de Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug dankbaar voor het onderhoud van de mountainbikepaden. Voor nu en in de toekomst.” Ook Bert Lam, coördinator van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug was bij de opening aanwezig. “Wij voelen ons vereerd dat zo’n groot merk zich wil verbinden aan de route. Het zegt iets over de verankering in de fietswereld”, aldus Lam. Om de route te kunnen rijden moeten mountainbikers in het bezit zijn van een vignet.

Cannondale maakt wereldwijd diverse soorten iconische fietsen zoals mountainbikes, racefietsen, gravelfietsen en elektrische stadsfietsen. Het hoofdkantoor in Europa is gevestigd in een kasteel op Landgoed Geerestein in Woudenberg.

Wil je ook Bedrijfsvriend worden van Utrechts Landschap? Kijk hier voor de mogelijkheden.

  • 1
  • 2
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

We gebruiken Cookies van derden, op dit moment doen we er niets mee